I

五年级作文:I
作文字数:234
作者:幽灵梦幻
 •  
 •  
 •    
 •  
 •       
 •  
 •    
 •  
 •             
 •  
 •  
 •    
 •  
 •       
 •  
 •                
 •  
 •  
 •             
 •  
 •  
 •          
 •  
 •  I am a girl I am eleve year old 
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
 •             
 •  
 •    
 •  
 •  
 •             
 •  
 •                
 •  
 •    
 •  
 •    
 •  
 •          
 •  
 •  
 •  I tudy i five garde o e cla 
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  
 •                         
 •  
 •    
 •  
 •             
 •  
 •    
 •  
 •  
 •          
 •  
 •  
 •       
 •  
 •    
 •  
 •  
 •             
 •  
 •                   
 •  
 •  
 •  y favorite a imal i dog og i very lovely 
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  
 •                         
 •  
 •                   
 •  
 •    
 •  
 •  
 •  
 •          
 •  
 •  
 •    
 •  
 •    
 •  
 •    
 •  
 •    
 •  
 •  
 •       
 •  
 •  y favorite colour i  lue、 i k a d ur 
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  
 •             
 •  
 •             
 •  
 •  
 •       
 •  
 •       
 •  
 •       
 •  
 •    
 •  
 •    
 •  
 •    
 •  
 •          
 •  
 •    
 •  
 •          
 •  
 •  I like math、、rtmu ic a d E gli h cla 
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  
 •             
 •  
 •       
 •  
 •       
 •  
 •  
 •       
 •  
 •       
 •  
 •       
 •  
 •             
 •  
 •  
 •          
 •  
 •  
 •             
 •  
 •  
 •          
 •  
 •  I like li te to mu icread ook 、ride ike 
 •    
 •  
 •    
 •  
 •  
 •          
 •  
 •          
 •  
 •             
 •  
 •             
 •  
 • a d lay com uter game 
 •  
 •  
 •  
 •       
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
 •       
 •  
 •  
 •    
 •  
 •          
 •  
 •             
 •  
 •  hi i me o you like 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:
   
    I am a girl
   I am eleve
   year
   old
   
    I
   tudy i
   five garde o e cla
   
   
   y favorite a imal i
   dog
   og i
   very lovely
   
   
   y favorite colour i
    lue、 i k a d
   ur
   
    I like math、、rt、mu ic a d E gli h cla
   
    I like li te
   to mu ic、read
   ook 、ride
   ike a d
   lay com uter game
   
    hi
   i
   me
   o you like