我的爸爸

五年级作文885字
作者:wmx
 •  
 •  
 • de
 •  我的爸爸
 •  
 •  
 • mén
 • èr
 • xiǎo
 • xué
 • ?
 •    
 •  
 • bān
 •  
 • mèng
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 •  玉门第二小学五(3)班 吴孟 指导
 • jiāo
 • shī
 •  
 • yán
 • ?g
 • 教师 顾颜花
 •  
 •  
 • de
 •  
 • gāo
 • ǎi
 •  
 • nóng
 • nóng
 • de
 • méi
 •  我的爸爸,个子不高不矮,浓浓的眉
 • máo
 • xià
 • miàn
 • yǒu
 • shuāng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • é
 • tóu
 • hěn
 • kāi
 • kuò
 •  
 • 毛下面有一双大大的眼睛,额头很开阔,
 • jiù
 • xiàng
 • pǎo
 • chǎng
 • de
 •  
 • zhī
 • shì
 • duō
 • le
 • duō
 • xié
 • diào
 • de
 • 就像跑马场似的,只是多了许多不谐调的
 • xiàn
 •  
 • zhè
 • dōu
 • shì
 • wéi
 • cāo
 • láo
 • liú
 • xià
 • de
 • jiàn
 • zhèng
 • 五线谱,这都是爸爸为我操劳留下的见证
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 • yīn
 • wéi
 • jiǎ
 • xíng
 •             
 • liú
 • gǎn
 • lái
 • le
 •  
 • suǒ
 • men
 • de
 • jiǎ
 •  因为甲型HINI流感袭来了,所以我们的假
 • yòu
 • yán
 • le
 • zhōu
 •  
 • xià
 • xiāng
 • jiǎn
 • chá
 • gōng
 • zuò
 • le
 • 期又延续了一周。妈妈下乡检查工作去了
 •  
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • liǎng
 • rén
 • zài
 • jiā
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • děng
 • cóng
 • ,只有我和爸爸两人在家。早上等我从
 • shuì
 • mèng
 • zhōng
 • xǐng
 • lái
 • hǎn
 • shí
 •  
 • jīng
 • zǒu
 • le
 •  
 • 睡梦中醒来喊爸爸时,爸爸已经走了。一
 • rén
 • zài
 • jiā
 • yóu
 • yòu
 •  
 • zài
 • diàn
 • shì
 • páng
 •  
 • 个人在家既自由又寂寞,趴在电视机旁,
 • shí
 • ér
 • pěng
 • xiào
 •  
 • shí
 • ér
 • lèi
 • yíng
 • kuàng
 •  
 •  
 •  
 • 时而捧腹大笑,时而热泪盈眶。 
 •  
 •  
 • mén
 • wài
 • yǒu
 • le
 • zhèn
 • tāo
 • yào
 • shí
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 • jǐn
 • jiē
 • zhe
 •  门外有了一阵掏钥匙的声音,紧接着
 • mén
 • kāi
 • le
 •  
 • huí
 • lái
 • le
 •  
 • yǒu
 • xiē
 • jīng
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • 门开了。爸爸回来了,我有些惊喜,赶紧
 • xià
 • chuáng
 • yíng
 • le
 • shàng
 •  
 • quán
 • zhuāng
 •  
 • zhī
 • chū
 • 下床迎了上去。爸爸全副武装,只露出一
 • shuāng
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • kàn
 • dào
 •  
 • de
 • kāi
 • shǐ
 • tíng
 • 双眼睛。看到爸爸,我的肚子开始不停地
 • jiào
 • huàn
 • le
 •  
 • dài
 • de
 • wèn
 • zhōng
 • chī
 • shí
 • me
 • 叫唤了。我迫不及待的问爸爸中午吃什么
 •  
 • biān
 • tuō
 • wài
 • tào
 • biān
 • shuō
 •  
 •  
 • tián
 • miàn
 • tiáo
 •  
 •  
 •  
 • ā
 • ,爸爸边脱外套边说:“甜面条。”“啊
 •  
 • zěn
 • me
 • yòu
 • shì
 • tián
 • miàn
 • tiáo
 •  
 •  
 • zhè
 • tiān
 • zài
 •  
 • !怎么又是甜面条。”这几天妈妈不在,
 • shì
 • tián
 • miàn
 • tiáo
 •  
 • jiù
 • shì
 • tiáo
 •  
 • dōu
 • kuài
 • chī
 • 爸爸不是甜面条,就是拉条子,我都快吃
 • le
 •  
 • gōng
 • zuò
 • máng
 •  
 • zhī
 • néng
 • liàng
 • liàng
 • le
 • 腻了。可爸爸工作忙,也只能体谅体谅了
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 • bān
 • qíng
 • kuàng
 • xià
 •  
 • chī
 • wán
 • fàn
 •  
 • guō
 •  
 • rán
 • hòu
 •  一般情况下,吃完饭,我洗锅,然后
 • kàn
 •  
 • bǎi
 • jiā
 • jiǎng
 • tán
 •  
 • fēng
 • zhāng
 • zhèng
 •  
 • 一起和爸爸看《百家讲坛—风雨张居正》
 •  
 • kàn
 • wán
 • hòu
 •  
 • xiū
 • bàn
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • rán
 • hòu
 • shàng
 • bān
 • 。看完后,爸爸休息半小时,然后去上班
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • kàn
 • wán
 •  
 • bǎi
 • jiā
 • jiǎng
 • tán
 •  
 • hòu
 •  
 • què
 •  今天,看完《百家讲坛》后,爸爸却
 • cóng
 • dōu
 • tāo
 • chū
 •  
 •  
 • xiàng
 • léi
 • fēng
 • tóng
 • zhì
 • xué
 •  
 • de
 • 从兜里掏出一幅 “向雷锋同志学习“的
 • xuān
 • chuán
 • huà
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zhào
 • zhè
 • zhāng
 • huà
 •  
 • huà
 •  
 • 宣传画。爸爸说:“照这张画,画一幅,
 • xiàng
 • xìn
 • néng
 • huà
 • hǎo
 •  
 •  
 • shuō
 • wán
 • le
 • liǎng
 • zhāng
 • miáo
 • 爸爸相信你能画好。”说完拿了两张素描
 • zhǐ
 •  
 • xīn
 • zhān
 • zài
 •  
 • ràng
 • de
 • dāng
 • huà
 • zhǐ
 •  
 • yòu
 • 纸,细心地粘在一起,让我的当画纸。又
 • xuān
 • chuán
 • huà
 • tiē
 • zài
 • mén
 • shàng
 •  
 • fāng
 • biàn
 • huà
 • huà
 •  
 • 把那幅宣传画贴在门上,以方便我画画。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zuò
 • wán
 • zhè
 • xiē
 • shì
 • hòu
 •  
 • kàn
 • le
 • kàn
 • biǎo
 • shuō
 •  
 •  
 •  做完这些事后,爸爸看了看表说:“
 • fǎn
 • zhèng
 • shuì
 • shàng
 • le
 •  
 • hái
 • shì
 • gàn
 • diǎn
 • huó
 • ba
 •  
 •  
 • shuō
 • wán
 • 反正也睡不上了,还是干点活吧。”说完
 •  
 • jiù
 • dòng
 • shǒu
 • gàn
 • le
 • lái
 •  
 • sǎo
 •  
 • tuō
 • fáng
 • ,就动手干了起来。扫地、拖地爸爸把房
 • jiān
 • wài
 • wài
 • sǎo
 • le
 • biàn
 •  
 • zài
 • páng
 • biān
 • rèn
 • zhēn
 • 间里里外外打扫了一遍。我则在旁边认真
 • de
 • huà
 • huà
 •  
 •  
 •  
 • 的画画。 
 •  
 •  
 • shàng
 • bān
 • le
 •  
 • huà
 • zhe
 • huà
 • zhe
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • yǒu
 •  爸爸去上班了,我画着画着,感觉有
 • xiē
 • nán
 •  
 • bié
 • shì
 • fǎng
 • máo
 • dōng
 • de
 • qīn
 •  
 • xiàng
 • 些难,特别是模仿毛泽东的亲笔题词“向
 • léi
 • fēng
 • tóng
 • zhì
 • xué
 •  
 •  
 • xiě
 • le
 • hǎo
 • biàn
 • dōu
 • xiàng
 •  
 • 雷锋同志学习”,写了好几遍都不像。我
 • xiǎng
 • xiě
 • le
 •  
 • dàn
 • yòu
 • xiǎng
 •  
 • wéi
 • le
 • ràng
 • huà
 • huà
 • 不想写了,但又一想,爸爸为了让我画画
 •  
 • lián
 • jiào
 • dōu
 • méi
 • shuì
 •  
 • néng
 • le
 •  
 • shì
 •  
 • ,连觉都没睡,我不能辜负了他。于是,
 • yòu
 • nài
 • xīn
 • zhì
 • huà
 • le
 • lái
 •  
 • zhōng
 • huà
 • wán
 • le
 •  
 • 又耐心细致地画了起来,终于画完了,我
 • zhǎng
 • zhǎng
 • shū
 • le
 • kǒu
 •  
 • jiào
 • qīng
 • sōng
 • le
 • duō
 •  
 • 长长地舒了一口气,觉得轻松了许多。一
 • xià
 • de
 • chéng
 • guǒ
 • jiù
 • děng
 • zhe
 • lái
 • jiǎn
 • yuè
 • le
 •  
 • gāng
 • 下午的成果就等着爸爸来检阅了!爸爸刚
 • kàn
 • dào
 • huà
 •  
 • jiù
 • cháng
 • xìng
 • fèn
 •  
 • jìn
 • biǎo
 • yáng
 •  
 • 看到画,就异常兴奋,一个劲地表扬我:
 •  
 • huà
 • hǎo
 •    
 • huà
 • hǎo
 •  
 • jiǎn
 • zhí
 • tài
 • xiàng
 • le
 •  
 •  
 •  
 •  
 • “画得好1画得好!简直太像了。” 
 •  
 •  
 •  
 • tiān
 • tiān
 • dōu
 • jiào
 • de
 •  
 •  爸爸,一个我天天都叫的词,一个我
 • chéng
 • zhǎng
 • shàng
 • kāi
 • de
 • hǎo
 • huǒ
 • bàn
 •  
 • wéi
 • zuò
 • de
 • 成长路上离不开的好伙伴。爸爸为我做的
 • shì
 • chéng
 • qiān
 • shàng
 • wàn
 •  
 • zhěng
 • tiān
 • wéi
 • bēn
 • ?
 •  
 • máng
 •  
 • 事成千上万,整天为我奔波,忙碌。我一
 • ?
 • yào
 • hǎo
 • hǎo
 • huí
 • ?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 定要好好回报爸爸!   
   
  无注音版:
   
    我的爸爸
    玉门第二小学五(3)班 吴孟 指导教师 顾颜花
    我的爸爸,个子不高不矮,浓浓的眉毛下面有一双大大的眼睛,额头很开阔,就像跑马场似的,只是多了许多不谐调的五线谱,这都是爸爸为我操劳留下的见证。
   
    因为甲型HINI流感袭来了,所以我们的假期又延续了一周。妈妈下乡检查工作去了
   ,只有我和爸爸两人在家。早上等我从睡梦中醒来喊爸爸时,爸爸已经走了。一个人在家既自由又寂寞,趴在电视机旁,时而捧腹大笑,时而热泪盈眶。
   
    门外有了一阵掏钥匙的声音,紧接着门开了。爸爸回来了,我有些惊喜,赶紧下床迎了上去。爸爸全副武装,只露出一双眼睛。看到爸爸,我的肚子开始不停地叫唤了。我迫不及待的问爸爸中午吃什么,爸爸边脱外套边说:“甜面条。”“啊!怎么又是甜面条。”这几天妈妈不在,爸爸不是甜面条,就是拉条子,我都快吃腻了。可爸爸工作忙,也只能体谅体谅了。
   
    一般情况下,吃完饭,我洗锅,然后一起和爸爸看《百家讲坛—风雨张居正》。看完后,爸爸休息半小时,然后去上班。
   
    今天,看完《百家讲坛》后,爸爸却从兜里掏出一幅 “向雷锋同志学习“的宣传画。爸爸说:“照这张画,画一幅,爸爸相信你能画好。”说完拿了两张素描纸,细心地粘在一起,让我的当画纸。又把那幅宣传画贴在门上,以方便我画画。
   
   
   做完这些事后,爸爸看了看表说:“反正也睡不上了,还是干点活吧。”说完,就动手干了起来。扫地、拖地爸爸把房间里里外外打扫了一遍。我则在旁边认真的画画。
   
    爸爸去上班了,我画着画着,感觉有些难,特别是模仿毛泽东的亲笔题词“向雷锋同志学习”,写了好几遍都不像。我不想写了,但又一想,爸爸为了让我画画,连觉都没睡,我不能辜负了他。于是,又耐心细致地画了起来,终于画完了,我长长地舒了一口气,觉得轻松了许多。一下午的成果就等着爸爸来检阅了!爸爸刚看到画,就异常兴奋,一个劲地表扬我:“画得好1画得好!简直太像了。”
   
    爸爸,一个我天天都叫的词,一个我成长路上离不开的好伙伴。爸爸为我做的事成千上万,整天为我奔波,忙碌。我一定要好好回报爸爸!
   
    

   我的同桌

   五年级作文512字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  我的同桌
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • zhēng
  •  
  • huà
  • èr
  • xiǎo
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • qín
  •  江苏省仪征 仪化二小五年级4班 秦
  • shuǎng
  • 阅读全文

   我的好朋友

   五年级作文784字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  我的好朋友
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  •  
  • zhōu
  • guó
  • wài
  • xué
  • xiào
  •  新疆区克拉玛依 苏州国际外语学校
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • wǎn
  • jìng
  • 五年级七班 王琬婧
  • 阅读全文

   我的妈妈

   五年级作文499字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的妈妈
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • yóu
  •  
  • chù
  •  
  • yuè
  •  
  •    
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • zhèng
  • wǎn
  •  /ㄊ∪?莸禄?亍∈笛樾⊙52) 郑婉
  • píng
  • 阅读全文

   云,我的朋友

   五年级作文777字
   作者:未知
  •  
  •  
  • yún
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  云,我的朋友
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  •  山东省淄博市 淄博师范附属小学五
  • nián
  • bān
  •  
  • běn
  • 年级四班 于本
  • 阅读全文

   我的语文老师

   五年级作文557字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  我的语文老师
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  • zhāng
  • diàn
  • tián
  •  山东省 山东省淄博市张店区湖田第
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • féng
  • xiǎo
  • chàng
  • 一小学五年级二班 冯晓畅
  • 阅读全文

   我的保姆

   五年级作文1159字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • bǎo
  •  我的保姆
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tái
  • zhōu
  • huáng
  • yán
  •  
  • huáng
  • yán
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省台州黄岩区 黄岩实验小学五
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • mèng
  • (2)班 王梦可
  • 阅读全文

   网络--我的好帮手

   五年级作文655字
   作者:未知
  •  
  •  
  • wǎng
  • luò
  •       
  • de
  • hǎo
  • bāng
  • shǒu
  •  网络--我的好帮手
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • qīng
  •  
  • qìng
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • bān
  •  
  • chén
  • tián
  •  上海市青浦 庆华小学五2班 陈恬
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文703字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  •  
  • táng
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • zhōng
  • zhèn
  • bīn
  •  广东省 棠下小学51班 钟振彬
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的哥哥

   五年级作文732字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的哥哥
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  •  
  • luò
  • nán
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  •  陕西省 洛南西街小学五年级二班 
  • wáng
  • xìng
  • 王兴
  • 阅读全文

   我的家乡青岛

   五年级作文525字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • qīng
  • dǎo
  •  我的家乡青岛
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  •  
  • níng
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  山东省青岛 宁夏路小学五年级二班
  •  
  • zhāng
  • huán
  • 张环宇
  • 阅读全文

   我的爸爸是老师

   五年级作文668字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  我的爸爸是老师
  •  
  •  
  • gān
  • shěng
  •  
  • gān
  • shěng
  • bái
  • yín
  • shì
  • jìng
  • yuǎn
  • diàn
  • chǎng
  • xiào
  •  甘肃省 甘肃省白银市靖远电厂子校
  • nián
  •  
  • 五年级 何溪
  • 阅读全文

   我的课余生活

   五年级作文528字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  •  我的课余生活
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • chéng
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • jīn
  • jīn
  •  浙江省青田 城东小学五(5) 金津
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的妈妈

   五年级作文888字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的妈妈
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • gāo
  • táng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  •  山东省高唐县 实验小学五年级五班
  •  
  • hán
  • xuě
  • qíng
  • 韩雪晴
  • 阅读全文

   能干的爸爸

   五年级作文532字
   作者:未知
  •  
  •  
  • néng
  • gàn
  • de
  •  能干的爸爸
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  • wài
  • guó
  •  江苏省淮安市 江苏省淮安市外国语
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chōng
  • 实验小学五(3)班 漆冲
  • 阅读全文

   我的家乡

   五年级作文733字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  我的家乡
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  •  
  • huán
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  广东省广州市东山区 环市路小学五
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • jiē
  • yáo
  • yáo
  • 年(1)班 揭瑶瑶
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文224字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  •  
  • gǎo
  • chéng
  • shì
  • nán
  • yíng
  • zhèn
  • fáng
  • xiǎo
  •  河北省石家庄 藁城市南营镇马房小
  • xué
  • nián
  •  
  • jǐng
  • 学五年级 李景如
  • 阅读全文

   我的表哥

   五年级作文550字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • biǎo
  •  我的表哥
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jīn
  • huá
  •  
  • bái
  • zhōng
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  • zhì
  •          
  • bān
  •  
  •  浙江省金华 白马中小六年制502班 傅
  • guǎng
  • 广土
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文468字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • lín
  • jiāng
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  •  
  •  吉林省临江市 建国小学五年一班 
  • xīn
  • yuán
  • 胡馨元
  • 阅读全文

   我的犟奶奶

   五年级作文611字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiàng
  • nǎi
  • nǎi
  •  我的犟奶奶
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  •  
  • yán
  • jiē
  • dào
  • yǒng
  • hóng
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省绍兴县 柯岩街道永红小学五
  • nián
  •  
  • píng
  • zhuó
  • lín
  • 年级 平卓琳
  • 阅读全文

   我的爸爸

   五年级作文581字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的爸爸
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōng
  • xīng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  广东省广州市 中星小学五年(2)班
  •  
  • chén
  • xiǎo
  • huì
  • 陈小惠
  • 阅读全文

   我的第一次上台演讲

   五年级作文537字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shàng
  • tái
  • yǎn
  • jiǎng
  •  我的第一次上台演讲
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhōu
  •  
  • zhōu
  • shuāng
  • lín
  • qìng
  • tóng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  浙江省湖州 湖州双林庆同小学五(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • jiā
  • 5)班 严佳琪
  • 阅读全文

   基地之行展现我的风采

   五年级作文504字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zhī
  • háng
  • zhǎn
  • xiàn
  • de
  • fēng
  • cǎi
  •  基地之行展现我的风采
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  •  
  • zhǎng
  • ān
  • tán
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  河北省石家庄 长安区谈南路小学五
  • sān
  • zhōng
  • duì
  •  
  • jīng
  • 三中队 李晶
  • 阅读全文

   我的同桌

   五年级作文454字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  我的同桌
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • chéng
  •  
  • tuō
  • xiàn
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  •  新疆区塔城地区 托里县第二小学五
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • dān
  • 年级四班 王丹
  • 阅读全文

   我的好伙伴

   五年级作文548字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • huǒ
  • bàn
  •  我的好伙伴
  •  
  •  
  • gān
  • shěng
  • bái
  • yín
  • shì
  •  
  • bái
  • yín
  • gōng
  • xiào
  • nián
  •  甘肃省白银市 白银公司七校五年一
  • bān
  •  
  • zhāng
  • jìng
  • jié
  • 班 张婧洁
  • 阅读全文

   我的爸爸

   五年级作文581字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的爸爸
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōng
  • xīng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  广东省广州市 中星小学五年(2)班
  •  
  • chén
  • xiǎo
  • huì
  • 陈小惠
  • 阅读全文

   我的好伙伴---刘靖

   五年级作文618字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • huǒ
  • bàn
  •          
  • liú
  • jìng
  •  我的好伙伴---刘靖
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shàng
  • yóu
  • xiàn
  •  
  • yóu
  • jiāng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  江西省上犹县 犹江小学五(3)班 
  • yǒng
  • jié
  • 何永杰
  • 阅读全文

   我的老师Ms.Parry

   五年级作文364字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  •                   
  • wēn
  • huá
  •  
  •    
  •  
  •  CANADA温哥华 5 
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的课外生活

   五年级作文1199字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • wài
  • shēng
  • huó
  •  我的课外生活
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • jīng
  • zhōu
  •  
  • jīng
  • zhōu
  • shì
  • jīng
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • ?
  •  湖北省荆州 荆州市荆州小学五 (
  •    
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • huì
  • yán
  • 3) 班 王卉妍
  • 阅读全文

   我的烦恼

   五年级作文436字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • fán
  • nǎo
  •  我的烦恼
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • gōng
  • míng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  •  广东省深圳市 公明中心小学五(2
  • bān
  •  
  • mài
  • huì
  • zhēn
  • 班 麦惠贞
  • 阅读全文

   我的成长烦恼

   五年级作文960字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • chéng
  • zhǎng
  • fán
  • nǎo
  •  我的成长烦恼
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • wéi
  • fāng
  •  
  • lín
  • xiàn
  • lóng
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  山东省潍坊 临朐县龙泉小学五年级
  • èr
  • bān
  •  
  • 二班 许可
  • 阅读全文