我的好朋友

五年级作文784字
作者:未知
 •  
 •  
 • de
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 •  我的好朋友
 •  
 •  
 • xīn
 • jiāng
 •  
 • zhōu
 • guó
 • wài
 • xué
 • xiào
 •  新疆区克拉玛依 苏州国际外语学校
 • nián
 • bān
 •  
 • wáng
 • wǎn
 • jìng
 • 五年级七班 王琬婧
 •  
 • 
 •  
 • de
 • péng
 • yǒu
 • shí
 • zài
 • tài
 • duō
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 • zuì
 • huān
 •  
 • 我的朋友实在太多了,但是我最喜欢、
 • zuì
 • chóng
 • bài
 •  
 • zuì
 • xīn
 • kǒu
 • de
 • shì
 • de
 • xīn
 • jiāng
 • 最崇拜、最心服口服的是我的一个新疆克
 • shì
 • de
 • zhù
 • zài
 • tóng
 • xiǎo
 •  
 • tóng
 • zhuàng
 • 拉玛依市的和我住在同一个小区、同一幢
 • lóu
 • fáng
 • de
 • wéi
 • ěr
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 • shā
 •  
 • 楼房的维吾尔族朋友——沙依达。
 • miàn
 • páng
 • xiǎn
 • chū
 • fāng
 • de
 • zhì
 •  
 • hēi
 • liàng
 • de
 • yǎn
 • 她那面庞显出一副大方的气质,黑亮的眼
 • jīng
 •  
 • liū
 • liū
 • de
 • wān
 • méi
 • máo
 • guà
 • zài
 • é
 • xià
 •  
 • zhī
 • jun4
 • qiào
 • 睛,细溜溜的弯眉毛挂在额下,一只俊俏
 • tǐng
 • de
 • xiǎn
 • chū
 • wén
 • jìng
 •  
 • wēn
 • róu
 • de
 • shén
 • tài
 •  
 • báo
 • báo
 • 笔挺的鼻子显出文静、温柔的神态。薄薄
 • de
 • xiǎo
 • zuǐ
 • chún
 • yīn
 • wéi
 • rěn
 • zhù
 • xiào
 • ér
 • jǐn
 • zhe
 •  
 • péng
 • sōng
 • de
 • duǎn
 • 的小嘴唇因为忍住笑而紧闭着,蓬松的短
 • hēi
 • tòu
 • liàng
 •  
 • men
 • liǎng
 • de
 • yǒu
 • qíng
 • hái
 • shì
 • jiè
 • 发乌黑透亮。我们俩的友情还是我爷爷介
 • shào
 • lái
 • de
 •  
 • shì
 • qíng
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • de
 •  
 • tiān
 •  
 • zài
 • jiā
 • 绍来的,事情是这样的:一天,我在我家
 • lóu
 • xià
 • wán
 • sài
 • chē
 •  
 • rán
 • kàn
 • jiàn
 • 楼下和我爷爷一起玩赛车,爷爷突然看见
 • shāo
 • wēi
 • diǎn
 • de
 • xiǎo
 • hái
 • zhàn
 • zài
 • páng
 • guān
 • 一个比我稍微大一点的小女孩站在一旁观
 • kàn
 •  
 • kàn
 • hěn
 • dān
 •  
 • jiù
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • 看,爷爷看她很孤单,就对我说:“妮娜
 •  
 • sài
 • chē
 • jiè
 • gěi
 • wán
 • wán
 •  
 •  
 • biàn
 • shàng
 • yīng
 • le
 • ,把赛车借给她玩玩!”我便马上答应了
 •  
 • sài
 • chē
 • gěi
 •  
 • jiāo
 • zěn
 • me
 • wán
 • sài
 • chē
 •  
 • zhè
 • shí
 • 。我把赛车给她,教她怎么玩赛车,这时
 • jiù
 • shàng
 • lóu
 • le
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 •  
 • cóng
 • chéng
 • le
 • 爷爷就上楼了。就这样,从此我和她成了
 • xíng
 • yǐng
 • de
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 •  
 • zuò
 • suàn
 • shù
 •  
 • 形影不离的好朋友,一起做算术,一起复
 • gōng
 •  
 • wén
 •  
 • wán
 • shuǎ
 •  
 • 习功课,一起读课文,一起玩耍。
 •  
 • dàn
 • péng
 • yǒu
 • zhī
 • jiān
 • yǒu
 • xiē
 • chōng
 •  
 • yǒu
 •  
 • yǒu
 • 但朋友之间也有些冲突。有一次,我有
 • dào
 • huì
 • zuò
 •  
 • biàn
 • nǐng
 • guò
 • tóu
 • lái
 • kàn
 • shì
 • zěn
 • me
 • zuò
 • 一道题不会做,便拧过头来看她是怎么做
 • de
 •  
 • shì
 • què
 • yòng
 • shū
 • dǎng
 • zhù
 • le
 • de
 • àn
 •  
 • 的。可是她却用书挡住了她的答案。我似
 • xiào
 • fēi
 • xiào
 • shuō
 •  
 •  
 • kàn
 • kàn
 • ma
 •  
 • huì
 • zuò
 •  
 •  
 • 笑非笑地说:“看一看嘛,我不会做!”
 • zhèng
 • yán
 • shuō
 •  
 •  
 • dǒng
 •  
 • bāng
 • 可她义正辞严地说:“你不懂,我可以帮
 • zhù
 •  
 •  
 •  
 • méi
 • děng
 • shuō
 • wán
 •  
 • jiù
 • lěng
 • lěng
 • de
 • shuō
 •  
 • 助你——”没等她说完,我就冷冷的说:
 •  
 • yào
 • de
 • shì
 • àn
 •  
 •  
 • méi
 • yǒu
 • dòng
 •  
 • zhī
 • shì
 • yòng
 • tǎn
 • “我要的是答案!”她没有动,只是用坦
 • chéng
 • de
 • guāng
 • wàng
 • zhe
 •  
 •  
 • hēng
 •  
 • zhēn
 • gòu
 •  
 •  
 • 诚的目光望着我。“哼,真不够意思!”
 • méi
 • hǎo
 • de
 • shuō
 •  
 • 我没好气的说。
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • zhī
 • hòu
 •  
 • shǎo
 • shuō
 • huà
 • le
 •  
 • 这件事之后,我和她少说话了,也不和
 • wán
 • le
 •  
 • suī
 • rán
 •  
 • péng
 • yǒu
 • men
 • jīng
 • cháng
 • duì
 • xiào
 •  
 • dàn
 • 她玩了。虽然,朋友们经常对我笑,但一
 • zhǒng
 •  
 • de
 • gǎn
 • jiào
 • shí
 • shí
 • lái
 •  
 • péng
 • yǒu
 • men
 • de
 • 种寂寞、孤独的感觉时时袭来,朋友们的
 • huān
 • xiào
 • shēng
 • zhōng
 • jiù
 • shì
 • quē
 • shǎo
 • de
 • zhǒng
 •  
 • de
 • xīn
 • qíng
 • 欢笑声中就是缺少她的那一种,我的心情
 • tóng
 • duī
 • luàn
 •  
 • xiàn
 • le
 • nán
 • jiě
 • tuō
 • de
 • fán
 • nǎo
 • zhī
 • 如同一堆乱麻,陷入了难于解脱的烦恼之
 • zhōng
 •  
 • 中。
 •  
 • zǎi
 • xiǎng
 • le
 • xiǎng
 •  
 • jiào
 • duì
 •  
 • gāi
 • chāo
 • 我仔细想了想,觉得自己不对,不该抄
 • bié
 • rén
 • de
 • àn
 •  
 • shì
 •  
 • xiàng
 • jiā
 • chōng
 •  
 • shuí
 • zhī
 • 别人的答案。于是,我向她家冲去,谁知
 • gāng
 • chū
 • mén
 • biàn
 • rén
 • zhuàng
 • le
 • mǎn
 • huái
 •  
 • ?
 • jīng
 • 刚出大门便和一个人撞了个满怀。我定睛
 • kàn
 •  
 • yuán
 • lái
 • shì
 •  
 • hǎo
 • shuō
 •  
 •  
 • duì
 • 一看,原来是她。她不好意思地说:“对
 •  
 • tiān
 • shì
 • hǎo
 •  
 • gāi
 • yàng
 • shuō
 • 不起,那天是我不好,我不该那样和你说
 • huà
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • de
 • cuò
 •  
 •  
 • gǎn
 • máng
 • shuō
 • 话。”“不不不,是我的错!”我赶忙说
 •  
 •  
 • men
 • yòu
 • chéng
 • le
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 •  
 • fàng
 • xué
 • le
 •  
 • men
 • zhe
 • 我们又成了好朋友。放学了,我们搭着
 • jiān
 • bǎng
 •  
 • shuō
 • xiào
 • zhe
 • huí
 • jiā
 •  
 • zǎo
 • chén
 •  
 • men
 • bèi
 • zhe
 • shū
 • bāo
 • 肩膀,说笑着回家。早晨,我们背着书包
 • chōng
 • xiàng
 • xué
 • xiào
 •  
 • qiē
 • dōu
 • zài
 • kuài
 • zhōng
 • huí
 • dàng
 • zhe
 •  
 • hǎo
 • měi
 • 冲向学校。一切都在快乐中回荡着,好美
 • hǎo
 • měi
 •  
 •  
 • 好美……
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 •  
 •  指导教师:马达 
   
  无注音版:
   
    我的好朋友
    新疆区克拉玛依 苏州国际外语学校五年级七班 王琬婧
   
   我的朋友实在太多了,但是我最喜欢、最崇拜、最心服口服的是我的一个新疆克拉玛依市的和我住在同一个小区、同一幢楼房的维吾尔族朋友——沙依达。她那面庞显出一副大方的气质,黑亮的眼睛,细溜溜的弯眉毛挂在额下,一只俊俏笔挺的鼻子显出文静、温柔的神态。薄薄的小嘴唇因为忍住笑而紧闭着,蓬松的短发乌黑透亮。我们俩的友情还是我爷爷介绍来的,事情是这样的:一天,我在我家楼下和我爷爷一起玩赛车,爷爷突然看见一个比我稍微大一点的小女孩站在一旁观看,爷爷看她很孤单,就对我说:“妮娜,把赛车借给她玩玩!”我便马上答应了。我把赛车给她,教她怎么玩赛车,这时爷爷就上楼了。就这样,从此我和她成了形影不离的好朋友,一起做算术,一起复习功课,一起读课文,一起玩耍。
   但朋友之间也有些冲突。有一次,我有一道题不会做,便拧过头来看她是怎么做的。可是她却用书挡住了她的答案。我似笑非笑地说:“看一看嘛,我不会做!”可她义正辞严地说:“你不懂,我可以帮助你——”没等她说完,我就冷冷的说:“我要的是答案!”她没有动,只是用坦诚的目光望着我。“哼,真不够意思!”我没好气的说。
   这件事之后,我和她少说话了,也不和她玩了。虽然,朋友们经常对我笑,但一种寂寞、孤独的感觉时时袭来,朋友们的欢笑声中就是缺少她的那一种,我的心情如同一堆乱麻,陷入了难于解脱的烦恼之中。
   我仔细想了想,觉得自己不对,不该抄别人的答案。于是,我向她家冲去,谁知刚出大门便和一个人撞了个满怀。我定睛一看,原来是她。她不好意思地说:“对不起,那天是我不好,我不该那样和你说话。”“不不不,是我的错!”我赶忙说。
   我们又成了好朋友。放学了,我们搭着肩膀,说笑着回家。早晨,我们背着书包冲向学校。一切都在快乐中回荡着,好美好美……
    指导教师:马达 

   我的同桌

   五年级作文512字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  我的同桌
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • zhēng
  •  
  • huà
  • èr
  • xiǎo
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • qín
  •  江苏省仪征 仪化二小五年级4班 秦
  • shuǎng
  • 阅读全文

   朋友是什么

   五年级作文200字
   作者:未知
  •  
  •  
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • shí
  • me
  •  朋友是什么
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tái
  • zhōu
  •  
  • xiān
  • xiàn
  • héng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省台州 仙居县横溪镇中心小学
  •  
  • 五 俞宜利
  • 阅读全文

   我的好朋友

   五年级作文784字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  我的好朋友
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  •  
  • zhōu
  • guó
  • wài
  • xué
  • xiào
  •  新疆区克拉玛依 苏州国际外语学校
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • wǎn
  • jìng
  • 五年级七班 王琬婧
  • 阅读全文

   我的妈妈

   五年级作文499字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的妈妈
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • yóu
  •  
  • chù
  •  
  • yuè
  •  
  •    
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • zhèng
  • wǎn
  •  /ㄊ∪?莸禄?亍∈笛樾⊙52) 郑婉
  • píng
  • 阅读全文

   云,我的朋友

   五年级作文777字
   作者:未知
  •  
  •  
  • yún
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  云,我的朋友
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  •  山东省淄博市 淄博师范附属小学五
  • nián
  • bān
  •  
  • běn
  • 年级四班 于本
  • 阅读全文

   我的语文老师

   五年级作文557字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  我的语文老师
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  • zhāng
  • diàn
  • tián
  •  山东省 山东省淄博市张店区湖田第
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • féng
  • xiǎo
  • chàng
  • 一小学五年级二班 冯晓畅
  • 阅读全文

   我的保姆

   五年级作文1159字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • bǎo
  •  我的保姆
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tái
  • zhōu
  • huáng
  • yán
  •  
  • huáng
  • yán
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省台州黄岩区 黄岩实验小学五
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • mèng
  • (2)班 王梦可
  • 阅读全文

   网络--我的好帮手

   五年级作文655字
   作者:未知
  •  
  •  
  • wǎng
  • luò
  •       
  • de
  • hǎo
  • bāng
  • shǒu
  •  网络--我的好帮手
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • qīng
  •  
  • qìng
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • bān
  •  
  • chén
  • tián
  •  上海市青浦 庆华小学五2班 陈恬
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文703字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  •  
  • táng
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • zhōng
  • zhèn
  • bīn
  •  广东省 棠下小学51班 钟振彬
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的哥哥

   五年级作文732字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的哥哥
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  •  
  • luò
  • nán
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  •  陕西省 洛南西街小学五年级二班 
  • wáng
  • xìng
  • 王兴
  • 阅读全文

   我的家乡青岛

   五年级作文525字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • qīng
  • dǎo
  •  我的家乡青岛
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  •  
  • níng
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  山东省青岛 宁夏路小学五年级二班
  •  
  • zhāng
  • huán
  • 张环宇
  • 阅读全文

   我的爸爸是老师

   五年级作文668字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  我的爸爸是老师
  •  
  •  
  • gān
  • shěng
  •  
  • gān
  • shěng
  • bái
  • yín
  • shì
  • jìng
  • yuǎn
  • diàn
  • chǎng
  • xiào
  •  甘肃省 甘肃省白银市靖远电厂子校
  • nián
  •  
  • 五年级 何溪
  • 阅读全文

   我的课余生活

   五年级作文528字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  •  我的课余生活
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • chéng
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • jīn
  • jīn
  •  浙江省青田 城东小学五(5) 金津
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的妈妈

   五年级作文888字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的妈妈
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • gāo
  • táng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  •  山东省高唐县 实验小学五年级五班
  •  
  • hán
  • xuě
  • qíng
  • 韩雪晴
  • 阅读全文

   我的家乡

   五年级作文733字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  我的家乡
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  •  
  • huán
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  广东省广州市东山区 环市路小学五
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • jiē
  • yáo
  • yáo
  • 年(1)班 揭瑶瑶
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文224字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  •  
  • gǎo
  • chéng
  • shì
  • nán
  • yíng
  • zhèn
  • fáng
  • xiǎo
  •  河北省石家庄 藁城市南营镇马房小
  • xué
  • nián
  •  
  • jǐng
  • 学五年级 李景如
  • 阅读全文

   我和自信交朋友

   五年级作文895字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xìn
  • jiāo
  • péng
  • yǒu
  •  我和自信交朋友
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • shí
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • shí
  • shì
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  •  新疆区石河 新疆石河子市第二小学
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • qiáo
  • shuǎng
  • 六年级班 乔爽
  • 阅读全文

   我的表哥

   五年级作文550字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • biǎo
  •  我的表哥
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jīn
  • huá
  •  
  • bái
  • zhōng
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  • zhì
  •          
  • bān
  •  
  •  浙江省金华 白马中小六年制502班 傅
  • guǎng
  • 广土
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文468字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • lín
  • jiāng
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  •  
  •  吉林省临江市 建国小学五年一班 
  • xīn
  • yuán
  • 胡馨元
  • 阅读全文

   我的犟奶奶

   五年级作文611字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiàng
  • nǎi
  • nǎi
  •  我的犟奶奶
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  •  
  • yán
  • jiē
  • dào
  • yǒng
  • hóng
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省绍兴县 柯岩街道永红小学五
  • nián
  •  
  • píng
  • zhuó
  • lín
  • 年级 平卓琳
  • 阅读全文

   我的爸爸

   五年级作文581字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的爸爸
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōng
  • xīng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  广东省广州市 中星小学五年(2)班
  •  
  • chén
  • xiǎo
  • huì
  • 陈小惠
  • 阅读全文

   我的第一次上台演讲

   五年级作文537字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shàng
  • tái
  • yǎn
  • jiǎng
  •  我的第一次上台演讲
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhōu
  •  
  • zhōu
  • shuāng
  • lín
  • qìng
  • tóng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  浙江省湖州 湖州双林庆同小学五(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • jiā
  • 5)班 严佳琪
  • 阅读全文

   基地之行展现我的风采

   五年级作文504字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zhī
  • háng
  • zhǎn
  • xiàn
  • de
  • fēng
  • cǎi
  •  基地之行展现我的风采
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  •  
  • zhǎng
  • ān
  • tán
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  河北省石家庄 长安区谈南路小学五
  • sān
  • zhōng
  • duì
  •  
  • jīng
  • 三中队 李晶
  • 阅读全文

   我的同桌

   五年级作文454字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  我的同桌
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • chéng
  •  
  • tuō
  • xiàn
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  •  新疆区塔城地区 托里县第二小学五
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • dān
  • 年级四班 王丹
  • 阅读全文

   我的好伙伴

   五年级作文548字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • huǒ
  • bàn
  •  我的好伙伴
  •  
  •  
  • gān
  • shěng
  • bái
  • yín
  • shì
  •  
  • bái
  • yín
  • gōng
  • xiào
  • nián
  •  甘肃省白银市 白银公司七校五年一
  • bān
  •  
  • zhāng
  • jìng
  • jié
  • 班 张婧洁
  • 阅读全文

   我的爸爸

   五年级作文581字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的爸爸
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōng
  • xīng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  广东省广州市 中星小学五年(2)班
  •  
  • chén
  • xiǎo
  • huì
  • 陈小惠
  • 阅读全文

   我的好伙伴---刘靖

   五年级作文618字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • huǒ
  • bàn
  •          
  • liú
  • jìng
  •  我的好伙伴---刘靖
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shàng
  • yóu
  • xiàn
  •  
  • yóu
  • jiāng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  江西省上犹县 犹江小学五(3)班 
  • yǒng
  • jié
  • 何永杰
  • 阅读全文

   动物,我们的知心朋友

   五年级作文823字
   作者:未知
  •  
  •  
  • dòng
  •  
  • men
  • de
  • zhī
  • xīn
  • péng
  • yǒu
  •  动物,我们的知心朋友
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • nán
  • tōng
  • shì
  •  
  • nán
  • tōng
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  江苏省南通市 南通市八一小学五班
  •  
  • chén
  • jié
  • 陈洁
  • 阅读全文

   我的老师Ms.Parry

   五年级作文364字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  •                   
  • wēn
  • huá
  •  
  •    
  •  
  •  CANADA温哥华 5 
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的课外生活

   五年级作文1199字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • wài
  • shēng
  • huó
  •  我的课外生活
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • jīng
  • zhōu
  •  
  • jīng
  • zhōu
  • shì
  • jīng
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • ?
  •  湖北省荆州 荆州市荆州小学五 (
  •    
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • huì
  • yán
  • 3) 班 王卉妍
  • 阅读全文