我的新老师

五年级作文945字
作者:刘艳玲
 •  
 • yǒu
 • duō
 • duō
 • de
 • lǎo
 • shī
 • ài
 • de
 • yáng
 • lǎo
 • shī
 • 我有许许多多的老师如我喜爱的杨老师
 • piāo
 • liàng
 • de
 • dīng
 • lǎo
 • shī
 • hái
 • yǒu
 • jìng
 • pèi
 • de
 • zhōng
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 • dàn
 • 漂亮的丁老师还有敬佩的钟老师……但我
 • jīn
 • tiān
 • de
 • gāng
 • rèn
 • shí
 • de
 • lín
 • lǎo
 • shī
 • què
 • ràng
 • pèi
 • de
 • 今天的刚认识的林老师却让我佩服的五体
 • tóu
 •  
 • 投地。
 •  
 • shàng
 • le
 • tóng
 • xué
 • men
 • zhēng
 • xiān
 • kǒng
 • hòu
 • de
 • lái
 • dào
 • jiāo
 • shì
 •  
 • 上课了同学们争先恐后的来到教室。突
 • rán
 • yǒu
 • wèi
 • shēng
 • de
 • miàn
 • kǒng
 • zǒu
 • jìn
 • le
 • jiāo
 • shì
 • men
 • zhī
 • 然有一位陌生的面孔走进了教室我们不知
 • dào
 • shì
 • fāng
 • rén
 • shì
 • zhèng
 • huò
 • jiě
 • de
 • kàn
 • zhe
 • shí
 •  
 • 道她是何方人士正疑惑不解的看着她时,
 • diǎn
 • tóu
 • qiáo
 •  
 • tóu
 • hēi
 • de
 • juàn
 •  
 • méi
 • xiǎng
 • 她一个点头瞧,那一头乌黑的卷发。没想
 • dào
 • yǎng
 • tóu
 • jiù
 • gàn
 • cuì
 • de
 • shuō
 •  
 • kàn
 • dào
 • de
 • juàn
 • le
 • 到她一仰头就干脆的说“看到我的卷发了
 • shì
 • ba
 • zhè
 • shì
 • rán
 • juàn
 • de
 • rán
 • juàn
 • de
 • tóu
 • hěn
 • yǒu
 • 是吧这是自然卷的自然卷的头发很有福气
 •  
 • men
 • shuō
 • lǎo
 • shī
 • yǒu
 • méi
 • ā
 •  
 • men
 • kǒu
 • tóng
 • 窝,你们说老师有没福气啊”我们异口同
 • shēng
 • de
 • shuō
 •  
 • yǒu
 •  
 •  
 • shàng
 • gāo
 • fèn
 • bèi
 • de
 • shuō
 •  
 • shì
 • 声的说“有。”她马上提高分贝的说“是
 • hěn
 • yǒu
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • yǒu
 • xìng
 • lái
 • jiāo
 • men
 • zhè
 • xiē
 • huó
 • 很有福气那是因为有幸来教你们这些活拨
 • ài
 • cōng
 • míng
 • líng
 • de
 • xiǎo
 • hái
 •  
 •  
 • zhè
 • shuō
 • xià
 • 可爱聪明伶俐的小孩。”她这一说一下把
 • men
 • zhī
 • jiān
 • de
 • jìn
 • le
 •  
 • zài
 • qiáo
 • lǎo
 • shī
 • hēi
 • 我们之间的距离拉近了。在瞧老师那乌黑
 • liàng
 • de
 • tóu
 • xià
 • xiāng
 • qiàn
 • zhe
 • shuāng
 • hēi
 • bǎo
 • shí
 • bān
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • 亮丽的头发下镶嵌着一双黑宝石般的眼睛
 • zhè
 • yǎn
 • jīng
 • xiàng
 • wān
 • wān
 • de
 • yuè
 • ér
 • měi
 • le
 • gèng
 • miào
 • de
 • shì
 • 这眼睛象弯弯的月牙儿美丽极了更妙的是
 • néng
 • shuō
 • huì
 • dào
 • de
 • zuǐ
 • de
 • zuǐ
 • jiù
 • xiàng
 • shì
 • kǒu
 • jǐng
 • 那能说会道的嘴巴她的嘴巴就象是一口井
 • jǐng
 • zhuāng
 • de
 • shì
 • shuǐ
 • ér
 • shì
 • zhī
 • shí
 • de
 • qióng
 • jiāng
 • yòu
 • xiàng
 • 井里装的不是水而是知识的琼浆玉液又象
 • shì
 • bǎo
 • pén
 • tīng
 • jiǎng
 • jiù
 • shì
 • tíng
 • xiàng
 • bǎo
 • pén
 • de
 • 是聚宝盆听她讲课就是不停向聚宝盆里的
 • jiǎn
 • bǎo
 • bèi
 • zài
 • kàn
 • lǎo
 • shī
 • gāo
 • gāo
 • de
 • shēn
 • cái
 • pàng
 • pàng
 • de
 • shēn
 • 捡宝贝再看老师那那高高的身材胖胖的身
 • shí
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yán
 • xiào
 • shǒu
 • tóu
 • zhī
 • jiān
 • 体魄力十足。就这一言一笑举手投足之间
 • dōu
 • ràng
 • pèi
 • de
 • hěn
 •  
 • zài
 • tīng
 • tīng
 • gěi
 • men
 • shàng
 • de
 • 都让我佩服的很。再听听她给我们上的课
 • kāi
 • chǎng
 • bái
 • jiù
 • shuō
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • hǎo
 • tóng
 • xué
 • men
 • zhēn
 • ài
 •  
 • 开场白就说“同学们好同学们真可爱”我
 • men
 • xìn
 • kǒu
 • kāi
 • de
 • shuō
 •  
 • lǎo
 • shī
 • hǎo
 • lǎo
 • shī
 • zhēn
 • ài
 •  
 •  
 • 们信口开河的说“老师好老师真可爱。”
 • zhè
 • xià
 • lǎo
 • shī
 • xiào
 • le
 • yǎn
 • jīng
 • chéng
 • tiáo
 • féng
 • jīn
 • jīn
 • yǒu
 • wèi
 • 这下老师可笑了眼睛眯成一条缝津津有味
 • de
 • shuō
 • dào
 •  
 • zěn
 • me
 • shuō
 • lǎo
 • shī
 • shì
 • ài
 • de
 • ā
 • lǎo
 • shī
 • yīng
 • gāi
 • 的说道“怎么说老师是可爱的啊老师应该
 • shì
 •  
 • duàn
 • dào
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • yīng
 • gāi
 • shì
 • piāo
 • liàng
 • de
 • 是”我立马打断道:“老师应该是漂亮的
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • mǐn
 • zuǐ
 • xiào
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • tài
 • kuā
 • le
 •  
 • ”。老师抿嘴一笑说:“你这太夸我了,
 • guò
 • zhè
 • huà
 • ài
 • tīng
 •  
 •  
 • kāi
 • xīn
 • diǎn
 • le
 • diǎn
 • tóu
 •  
 • 不过这话我爱听”。她开心地点了点头,
 • biǎo
 • shì
 • rèn
 •  
 • 表示默认。
 •  
 • tīng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 • huà
 • de
 • shēng
 • yīn
 • jiù
 • xiàng
 • shì
 • líng
 • qiǎo
 • de
 • xiǎo
 • 听,老师那说话的声音就象是灵巧的小
 • shǒu
 • qīng
 • róu
 • de
 • dòng
 • zhe
 • qín
 • xián
 •  
 • yòu
 • xiàng
 • shì
 • dīng
 • dōng
 • de
 • quán
 • shuǐ
 • 手轻柔的拨动着琴弦,又象是叮冬的泉水
 • qìn
 • rén
 • xīn
 •  
 • 沁人心脾。
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • lǎo
 • shī
 • jiào
 • men
 • yòng
 • miáo
 • shù
 • xià
 • 不一会儿,老师叫我们用词语描述一下
 •  
 • men
 • dōu
 • yòng
 • yàng
 • de
 • fān
 • lái
 • de
 • 她,我们各个都用一样的词语翻来覆去的
 • yòng
 •  
 • zhè
 • shí
 • lǎo
 • shī
 • hǎo
 • xiàng
 • xiàn
 • le
 • xīn
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • zhēng
 • 用。这时老师好象发现了新大陆,眼睛睁
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • bié
 • rén
 • yòng
 • le
 • de
 • dōng
 •  
 • zán
 • men
 • jiù
 • 得大大的说:“别人用了的东西,咱们就
 • bié
 • lǎo
 • yòng
 • le
 •  
 • jiù
 • shì
 • bié
 • rén
 • jiáo
 • guò
 • de
 • mán
 • tóu
 • wèi
 •  
 • 别老用了,也就是别人嚼过的馒头无味,
 • yào
 • yǒu
 • de
 • chuàng
 • xīn
 •  
 •  
 • ā
 •  
 • lǎo
 • shī
 • de
 • huà
 • jiù
 • xiàng
 • sān
 • 要有自己的创新。”啊!老师的话就像三
 • yuè
 • de
 • chūn
 • fēng
 • guò
 • de
 • xīn
 • tián
 •  
 • de
 • xīn
 • shū
 • chàng
 • 月的春风拂过我的心田,我的心里舒畅极
 • le
 •  
 • yīn
 • yǒu
 • zhè
 • yàng
 • wèi
 • lǎo
 • shī
 • gǎn
 • dào
 • de
 • háo
 • 了,我因有这样一位老师感到无比的自豪
 •  
 • èr
 • shí
 • fèn
 • zhōng
 • sān
 • shí
 • fèn
 • zhōng
 •  
 •  
 • zhī
 • jiào
 • zhī
 • zhōng
 • xià
 • 。二十分钟三十分钟……不知不觉之中下
 • le
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zuǐ
 • bèng
 • chū
 • de
 • miào
 • jiā
 • jiù
 • xiàng
 • 课了。呵!老师嘴里迸出的妙词佳句就象
 • shì
 • jiāng
 • de
 • shuǐ
 • liú
 • wán
 •  
 • tǎng
 • jìn
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zhēn
 • shì
 • cái
 • 是漓江的水流不完,淌不尽。老师真是才
 • mǐn
 • jié
 •  
 • 思敏捷!
 •  
 • dào
 • le
 • èr
 • jiē
 • shí
 •  
 • lǎo
 • shī
 • jiè
 • shào
 • de
 • shuō
 •  
 • 到了第二节课时,老师自我介绍的说:
 •  
 • jiào
 • lín
 • jié
 •  
 •  
 • hái
 • gào
 • men
 • zhè
 • míng
 • de
 • lái
 • “我叫林洁,”她还告诉我们这名字的来
 •  
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • wàng
 • xīn
 • líng
 • chún
 • jié
 •  
 • pǐn
 • 历,是因为她父母希望她心灵纯洁,品德
 • gāo
 • shàng
 •  
 • xiǎng
 • kěn
 • ?
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • me
 • wèi
 • gāo
 • shàng
 • de
 • rén
 • 高尚。我想她肯定就是这么一位高尚的人
 •  
 • cái
 • zhè
 • me
 • xīn
 • de
 • jiāo
 • dǎo
 • men
 •  
 • ,才这么细心的教导我们。
 •  
 • ya
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zhāng
 • néng
 • shuō
 • huì
 • dào
 • de
 • zuǐ
 •  
 • wēn
 • róu
 • diǎn
 • 呀!老师那张能说会道的嘴,温柔典雅
 • de
 • zhì
 •  
 • yuè
 • bān
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • cōng
 • míng
 • de
 • nǎo
 • zhēn
 • ràng
 • 的气质,月牙般的眼睛,聪明的脑子真让
 • pèi
 •  
 • 我佩服。
 •  
 • huān
 • zhè
 • wèi
 • xīn
 • lǎo
 • shī
 •  
 • gèng
 • jìng
 • pèi
 • zhè
 • wèi
 • xīn
 • lǎo
 • 我喜欢这位新老师,我更敬佩这位新老
 • shī
 •  
 •  
 • 师! 
   
  无注音版:
   
   我有许许多多的老师如我喜爱的杨老师漂亮的丁老师还有敬佩的钟老师……但我今天的刚认识的林老师却让我佩服的五体投地。
   上课了同学们争先恐后的来到教室。突然有一位陌生的面孔走进了教室我们不知道她是何方人士正疑惑不解的看着她时,她一个点头瞧,那一头乌黑的卷发。没想到她一仰头就干脆的说“看到我的卷发了是吧这是自然卷的自然卷的头发很有福气窝,你们说老师有没福气啊”我们异口同声的说“有。”她马上提高分贝的说“是很有福气那是因为有幸来教你们这些活拨可爱聪明伶俐的小孩。”她这一说一下把我们之间的距离拉近了。在瞧老师那乌黑亮丽的头发下镶嵌着一双黑宝石般的眼睛这眼睛象弯弯的月牙儿美丽极了更妙的是那能说会道的嘴巴她的嘴巴就象是一口井井里装的不是水而是知识的琼浆玉液又象是聚宝盆听她讲课就是不停向聚宝盆里的捡宝贝再看老师那那高高的身材胖胖的身体魄力十足。就这一言一笑举手投足之间都让我佩服的很。再听听她给我们上的课开场白就说“同学们好同学们真可爱”我们信口开河的说“老师好老师真可爱。”这下老师可笑了眼睛眯成一条缝津津有味的说道“怎么说老师是可爱的啊老师应该是”我立马打断道:“老师应该是漂亮的”。老师抿嘴一笑说:“你这太夸我了,不过这话我爱听”。她开心地点了点头,表示默认。
   听,老师那说话的声音就象是灵巧的小手轻柔的拨动着琴弦,又象是叮冬的泉水沁人心脾。
   不一会儿,老师叫我们用词语描述一下她,我们各个都用一样的词语翻来覆去的用。这时老师好象发现了新大陆,眼睛睁得大大的说:“别人用了的东西,咱们就别老用了,也就是别人嚼过的馒头无味,要有自己的创新。”啊!老师的话就像三月的春风拂过我的心田,我的心里舒畅极了,我因有这样一位老师感到无比的自豪。二十分钟三十分钟……不知不觉之中下课了。呵!老师嘴里迸出的妙词佳句就象是漓江的水流不完,淌不尽。老师真是才思敏捷!
   到了第二节课时,老师自我介绍的说:“我叫林洁,”她还告诉我们这名字的来历,是因为她父母希望她心灵纯洁,品德高尚。我想她肯定就是这么一位高尚的人,才这么细心的教导我们。
   呀!老师那张能说会道的嘴,温柔典雅的气质,月牙般的眼睛,聪明的脑子真让我佩服。
   我喜欢这位新老师,我更敬佩这位新老师! 

   老师,辛苦了

   五年级作文290字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xīn
  • le
  •  老师,辛苦了
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • huáng
  • gāng
  •  
  • běi
  • huáng
  • gāng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • yàn
  •  湖北省黄冈 湖北黄冈实验小学 燕
  • hào
  • 阅读全文

   老师,辛苦了

   五年级作文290字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xīn
  • le
  •  老师,辛苦了
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • huáng
  • gāng
  •  
  • běi
  • huáng
  • gāng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • yàn
  •  湖北省黄冈 湖北黄冈实验小学 燕
  • hào
  • 阅读全文

   我的语文老师

   五年级作文557字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  我的语文老师
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  • zhāng
  • diàn
  • tián
  •  山东省 山东省淄博市张店区湖田第
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • féng
  • xiǎo
  • chàng
  • 一小学五年级二班 冯晓畅
  • 阅读全文

   这件事请老师谅解

   五年级作文701字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • qǐng
  • lǎo
  • shī
  • liàng
  • jiě
  •  这件事请老师谅解
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  •  
  • tōng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  •  浙江省嘉善县 大通中心小学五(1
  • bān
  •  
  • bīn
  • fēng
  • 班 俞斌峰
  • 阅读全文

   这个老师有点馋

   五年级作文678字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zhè
  • lǎo
  • shī
  • yǒu
  • diǎn
  • chán
  •  这个老师有点馋
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • hán
  • jiāng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  • shí
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  江苏省 邗江实验学校实五(3)班 
  • chāo
  • 吴启超
  • 阅读全文

   老师,我想对您说

   五年级作文994字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  •  老师,我想对您说
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • wēng
  • huì
  • qiáo
  •  
  •  
  • chì
  • xiāo
  •  
  •  
  • dàn
  •    
  •  
  •  
  • guō
  •  /ㄊ∑翁锢蟪乔?△敕逍⊙?澹6) 郭
  • yuán
  • 阅读全文

   老师您辛苦了

   五年级作文217字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • nín
  • xīn
  • le
  •  老师您辛苦了
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • níng
  • shì
  • wēi
  • shān
  • xiàn
  •  
  • wēi
  • shān
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  •  山东省济宁市微山县 微山县实验小
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • gāo
  • shàng
  • kūn
  • 学五(6) 高尚坤
  • 阅读全文

   老师,我想对您说……

   五年级作文398字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  •  
  •  
  •  老师,我想对您说……
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jiā
  • xìng
  • shì
  •  
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  • tōng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省嘉兴市 嘉善县大通中心小学
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • bīn
  • fēng
  • 五(1)班 俞斌峰
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文703字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  •  
  • táng
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • zhōng
  • zhèn
  • bīn
  •  广东省 棠下小学51班 钟振彬
  •  
  • 
  • 阅读全文

   老师,我想对您说

   五年级作文671字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  •  老师,我想对您说
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • pān
  • zhī
  • ?g
  •  
  • pān
  • gāng
  • èr
  • zhōng
  • xiǎo
  • xué
  • xiào
  •  四川省攀枝花 攀钢第二中小学校五
  • nián
  • bān
  •  
  • shī
  • hán
  • 年级一班 瞿诗函
  • 阅读全文

   我的爸爸是老师

   五年级作文668字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  我的爸爸是老师
  •  
  •  
  • gān
  • shěng
  •  
  • gān
  • shěng
  • bái
  • yín
  • shì
  • jìng
  • yuǎn
  • diàn
  • chǎng
  • xiào
  •  甘肃省 甘肃省白银市靖远电厂子校
  • nián
  •  
  • 五年级 何溪
  • 阅读全文

   我们学校来了位洋老师

   五年级作文511字
   作者:未知
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • lái
  • le
  • wèi
  • yáng
  • lǎo
  • shī
  •  我们学校来了位洋老师
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • gōng
  • míng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  广东省深圳市宝安区 公明中心小学
  • cǎi
  • yáng
  • guāng
  • wén
  • xué
  • shè
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • mài
  • wěi
  • 七彩阳光文学社五(3)班 麦伟琪
  • 阅读全文

   老师那双眼睛

   五年级作文262字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shuāng
  • yǎn
  • jīng
  •  老师那双眼睛
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • nán
  • huán
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • liú
  • mèng
  •  河北省沧州市 南环小学班 刘梦雨
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文224字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  •  
  • gǎo
  • chéng
  • shì
  • nán
  • yíng
  • zhèn
  • fáng
  • xiǎo
  •  河北省石家庄 藁城市南营镇马房小
  • xué
  • nián
  •  
  • jǐng
  • 学五年级 李景如
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文468字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • lín
  • jiāng
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  •  
  •  吉林省临江市 建国小学五年一班 
  • xīn
  • yuán
  • 胡馨元
  • 阅读全文

   老师,我想对您说

   五年级作文671字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  •  老师,我想对您说
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  •  
  • bǎo
  • ān
  • shā
  • jǐng
  • zhèn
  • háo
  • xiǎo
  • xué
  •  广东省深圳 宝安沙井镇蚝业小学五
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • jiā
  • yáo
  • 3)班 陈嘉瑶
  • 阅读全文

   我的老师Ms.Parry

   五年级作文364字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  •                   
  • wēn
  • huá
  •  
  •    
  •  
  •  CANADA温哥华 5 
  •  
  • 
  • 阅读全文

   给赵老师的一封信

   五年级作文724字
   作者:未知
  •  
  •  
  • gěi
  • zhào
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  给赵老师的一封信
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  • ?
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  湖北省汉川市 实验小学五(4)班 
  • tiān
  • háo
  • 喻天豪
  • 阅读全文

   老师

   五年级作文1086字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  老师
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yān
  • tái
  •  
  • gōng
  • rén
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  山东省烟台 工人子女小学五四 于
  • yáng
  • 阅读全文

   心目中的老师

   五年级作文121字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  心目中的老师
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shā
  • bīn
  • jiāng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  •  
  •  重庆市 沙区滨江小学五年级一班 
  • mèng
  • tíng
  • 李梦婷
  • 阅读全文

   老师,我想对你说

   五年级作文267字
   作者:朱雨诺
  •  
  • lǎo
  • shī
  • hǎo
  • gǎn
  • xiè
  • nín
  • jiāo
  • le
  •    
  • nián
  • jiāng
  • yòng
  • de
  • 老师你好感谢您教育了我5年我将用我的
  • yōu
  • de
  • chéng
  • ?
  • lái
  • ?
  • nín
  • 优异的成绩来报答您
  •  
  •  
  • hái
  • xiǎng
  • de
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  • ma
  • shí
  • chéng
  •  还想的起我一年级的时候吗那时我成
  • 阅读全文

   刘老师

   五年级作文649字
   作者:吴佳乐
  •  
  • tóu
  • hēi
  • de
  • liàng
  •  
  • zǒng
  • ài
  • zhā
  • chéng
  • wěi
  • biàn
  • 一头乌黑的亮发,总爱把它扎成马尾辫
  •  
  • zǒu
  • lái
  • shuǎi
  • shuǎi
  • de
  •  
  • liǔ
  • de
  • méi
  • máo
  • xià
  • ,走起路来一甩一甩的;柳叶似的眉毛下
  • yǒu
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • hěn
  • yǒu
  • xué
  • wèn
  •  
  • shuāng
  • xiǎo
  • de
  • 有一副眼睛,很有学问;一双不大不小的
  • 阅读全文

   刘老师

   五年级作文547字
   作者:吴佳乐
  • men
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • liú
  • xīn
  • píng
  •  
  • shǐ
  • jìng
  • pèi
  • de
  • 我们的老师——刘欣平,一个使我敬佩的
  • liú
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 刘老师。
  •  
  • cóng
  • pīn
  • yīn
  • dào
  • hàn
  •  
  • liú
  • lǎo
  • shī
  • zǒng
  • shì
  • shǒu
  • shǒu
  • de
  • 从拼音到汉字,刘老师总是一手一手的
  • 阅读全文

   给老师的建议书

   五年级作文378字
   作者:张燕娣
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ?
  • shū
  • 给老师的建议书
  •  
  • zūn
  • jìng
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 尊敬的老师
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  您好
  • 阅读全文

   我的书法老师二三事

   五年级作文546字
   作者:周强
  •  
  • de
  • shū
  • ?
  • lǎo
  • shī
  • èr
  • sān
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •          
  •  
  • zhōu
  • qiáng
  •  
  •  
  • 我的书法老师二三事  502 周强 
  • de
  • shū
  • ?
  • lǎo
  • shī
  • gāo
  • shòu
  • shòu
  • de
  • hái
  • dài
  • zhe
  • 我的书法老师个子不高瘦瘦的还戴着一副
  • yǎn
  • jìng
  • shū
  • ?
  • lǎo
  • shī
  • xiàng
  • xìn
  • yán
  • shī
  • chū
  • gāo
  • zhè
  • huà
  • 眼镜书法老师不相信严诗出高徒这句话他
  • 阅读全文

   老师您辛苦了!

   五年级作文140字
   作者:唐欣
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 老师,
  • nín
  • juàn
  • de
  • jiāo
  • men
  •  
  • 您孜孜不倦的教育我们,
  • jiāng
  • qīng
  • chūn
  • huǐ
  • fèng
  • xiàn
  • gěi
  • men
  • 将青春无悔奉献给我们
  • 阅读全文

   听话——送给老师最好的礼物

   五年级作文509字
   作者:孙天霖
  • kāi
  • xué
  • zhōu
  • le
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • yào
  • dào
  • le
  •  
  • zhōu
  • 开学一周了,教师节也要到了,周末和爸
  • tǎo
  • lùn
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • de
  • shì
  •  
  • 爸讨论教师节的事。
  •  
  • jīn
  • nián
  • shì
  • èr
  • shí
  • sān
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  •  
  • àn
  • cóng
  • sān
  • suì
  • 今年是第二十三个教师节,按从我三岁
  • 阅读全文

   老师,辛勤的园丁

   五年级作文247字
   作者:未知
  •  
  • zài
  • chūn
  • tiān
  • de
  • zǎo
  • chén
  • 记得在那春天的早晨
  •  
  • yòng
  • shuāng
  • shǒu
  • zhǒng
  • le
  • men
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • zhǒng
  •  
  • 你用双手播种了我们《春天的种子》
  •  
  • yòng
  • hàn
  • shuǐ
  • jiāng
  • men
  • guàn
  • gài
  • 用汗水将我们灌溉
  • 阅读全文

   我心目中的叶老师

   五年级作文342字
   作者:野蛮¢萧…
  •  
  • jiāo
  • xué
  • fèi
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • le
  • lǎo
  • shī
  •  
  • wéi
  • 交学费的时候,我看见了叶老师,以为
  • lǎo
  • shī
  • hěn
  • yán
  •  
  • hěn
  • huì
  • rén
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • xiē
  •  
  • 叶老师很严肃,很会骂人,我就有些怕,
  • gèng
  • kuàng
  • bān
  • zhǎng
  • shuō
  • lǎo
  • shī
  • de
  • hài
  •  
  • nán
  • lǎo
  • shī
  • 更何况班长说女老师骂的厉害,男老师打
  • 阅读全文

   给老师的一封信

   五年级作文459字
   作者:王维
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 给老师的一封信
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • liú
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 敬爱的刘老师:
  •  
  • ēn
  • shī
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 恩师您好!
  • 阅读全文