我的保姆

五年级作文1159字
作者:未知
 •  
 •  
 • de
 • bǎo
 •  我的保姆
 •  
 •  
 • zhè
 • jiāng
 • shěng
 • tái
 • zhōu
 • huáng
 • yán
 •  
 • huáng
 • yán
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 •  浙江省台州黄岩区 黄岩实验小学五
 • ?
 •  
 •  
 • bān
 •  
 • wáng
 • mèng
 • (2)班 王梦可
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • cóng
 • dǒng
 • shì
 •  
 • tīng
 • zuì
 • duō
 • de
 • huà
 • shì
 •  记得从懂事起,我听得最多的话是
 •  
 • zhè
 • xiǎo
 • niáng
 • zhēn
 • piāo
 • liàng
 •  
 • zhēn
 • ài
 •  
 • zhēn
 • yǒu
 •  
 • :这个小姑娘真漂亮、真可爱、真有趣…
 •  
 • xíng
 • zhōng
 • wài
 • mào
 • chéng
 • le
 • huān
 •  
 • huān
 • rén
 • …无形中外貌成了我喜欢、不喜欢一个人
 • de
 • biāo
 • zhǔn
 •  
 • zhí
 • dào
 • èr
 • nián
 • shí
 • dào
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 的标准,直到二年级时遇到了“她”。
 •  
 •  
 • yóu
 • gōng
 • zuò
 • tài
 • máng
 •  
 • méi
 • yǒu
 • jīng
 • zhào
 •  由于爸爸妈妈工作太忙,没有精力照
 •  
 • shì
 • jiā
 • qǐng
 • le
 • bǎo
 •  
 • de
 • 顾我,于是家里请了一个保姆,负责我的
 • sān
 • cān
 •  
 • shàng
 • fàng
 • xué
 • de
 • jiē
 • sòng
 •  
 • yǎn
 • kàn
 • 一日三餐、上放学的接送。可打第一眼看
 • jiàn
 •  
 • jiù
 • bǎi
 • huān
 •  
 • yòu
 • hēi
 • yòu
 •    
 •  
 • shuō
 • 见她,我就一百个不喜欢。她又黑又C,说
 • shì
 • shí
 • dào
 •  
 • mǎn
 • liǎn
 • zhòu
 • wén
 •  
 • duǎn
 • ér
 • yóu
 • de
 • tóu
 • 是五十不到,可已满脸皱纹,短而油的头
 • shàng
 • jiá
 • zhe
 • duō
 • bái
 •  
 • kàn
 • shàng
 • hái
 • méi
 • liù
 • shí
 • duō
 • 发上夹着许多白发,看上去还没我六十多
 • suì
 • de
 • wài
 • nián
 • qīng
 •  
 • zuì
 • nán
 • kàn
 • yào
 • shù
 • gāo
 • gāo
 • de
 • 岁的外婆年轻。最难看要数那高高凸起的
 • quán
 •  
 • yóu
 • liǎng
 • zuò
 • xiǎo
 • shān
 • tǐng
 • zài
 • píng
 • fāng
 • miàn
 • 颧骨,尤如两座小山挺立在平方面积不大
 • de
 • liǎn
 • shàng
 •  
 • ō
 •  
 • hái
 • yǒu
 • mǎn
 • kǒu
 • zhèng
 • zōng
 • de
 • lín
 • hǎi
 •  
 • ǎn
 • 的脸上。噢!还有那满口正宗的临海“俺
 •  
 •  
 • ràng
 • rén
 • tīng
 • zhe
 • jiù
 • fán
 •  
 • ”,让人听着就烦。
 •  
 •  
 • shì
 • měi
 • tiān
 • fàng
 • xué
 •  
 • jìn
 • liàng
 • chōng
 • chū
 • jiāo
 •  于是每天放学,我尽量第一个冲出教
 • shì
 •  
 •  
 • yào
 •  
 • yòu
 • huì
 • xiàng
 • tiān
 • yàng
 •  
 • jiàn
 • 室。 要不,她又会像第一天那样,见我
 • méi
 • chū
 • lái
 •  
 • pǎo
 • dào
 • jiāo
 • shì
 • mén
 • kǒu
 •  
 •  
 • wáng
 • mèng
 •  
 • wáng
 • mèng
 • 没出来,跑到教室门口,“王梦可、王梦
 •  
 • de
 • jiào
 • hǎn
 •  
 • lín
 • hǎi
 • kǒu
 • yīn
 • yǐn
 • tóng
 • xué
 • hǒng
 • táng
 • xiào
 • 可”的叫喊,临海口音引得同学哄堂大笑
 •  
 • ràng
 • liǎn
 • shàng
 • zhèn
 • hóng
 • zhèn
 • bái
 •  
 • hèn
 • yǒu
 • ,让我脸上一阵红一阵白,恨不得有一个
 • dòng
 •  
 • zuàn
 • jìn
 •  
 • 洞,钻进去。
 •  
 •  
 • duō
 • xiàng
 • chū
 • huān
 •  
 •  我多次向妈妈提出我不喜欢她。可妈
 • zǒng
 • shuō
 •  
 • róng
 •  
 • hǎo
 • kàn
 • hǎo
 • kàn
 • yǒu
 • shí
 • me
 • 妈总说,她也不容易。好看不好看有什么
 • guān
 •  
 • zhī
 • yào
 • rén
 • hǎo
 • jiù
 • háng
 • le
 •  
 • qiáo
 •  
 • zuò
 • shì
 • 关系,只要她人好就行了,你瞧,她做事
 • gàn
 • cuì
 • luò
 •  
 • xìng
 • zhí
 •  
 • dài
 • rén
 • yòu
 • hǎo
 •  
 •  
 • 干脆利落、性格直率、待人又好……
 •  
 •  
 • dào
 • de
 • zhī
 • chí
 •  
 • biàn
 • cháng
 • cháng
 • yǒu
 •  得不到妈妈的支持,我便常常有意无
 • gēn
 • chàng
 • fǎn
 • diào
 •  
 • fàng
 • xué
 • shí
 •  
 • lái
 • jiē
 •  
 • 意地跟她唱反调。放学时,她来接我,我
 • zǒng
 • bǎo
 • chí
 • duàn
 •  
 • zài
 • qián
 • miàn
 • zhe
 • shū
 • bāo
 • 总和她保持一段距离。她在前面拿着书包
 • kuài
 • zǒu
 •  
 • què
 • zài
 • hòu
 • tóu
 • màn
 • yōu
 • yōu
 • huǎng
 • dàng
 •  
 • yào
 • shì
 • tóng
 • 快走,我却在后头慢悠悠地晃荡。要是同
 • xué
 • wèn
 • shì
 • shuí
 •  
 • gàn
 • cuì
 • shuō
 • rèn
 • shí
 •  
 • yǒu
 • shí
 • 学问起她是谁,我干脆说不认识。有时她
 • le
 •  
 • cuī
 • kuài
 • diǎn
 •  
 • jiù
 • guǎn
 • zhèn
 • kuài
 • pǎo
 •  
 • 急了,催我快点,我就不管她一阵快跑,
 • ràng
 • biān
 • zài
 • hòu
 • tóu
 • jǐn
 • zhuī
 •  
 • biān
 • zhí
 • hǎn
 •  
 • màn
 • diǎn
 •  
 • 让她一边在后头紧追,一边直喊“慢点”
 •  
 • shì
 • jiù
 • huì
 • xiàng
 • yàng
 • màn
 • zhe
 • xiǎo
 •  
 • ràng
 • ,于是我就会像蚂蚁那样慢着小步,让她
 • xiào
 •  
 • shí
 •  
 • jiù
 • huì
 • jiǎo
 • xiá
 • de
 • yǎn
 • guāng
 • piē
 • 哭笑不得。此时,我就会以狡黠的眼光瞥
 • yǎn
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • zhè
 • xià
 • gāi
 • xiàng
 • zhí
 • le
 • 她一眼,心里想,这下你该向妈妈辞职了
 • ba
 • měi
 • zǒng
 • shì
 • chōng
 • yáo
 • yáo
 • tóu
 •  
 • xiào
 • le
 • xiào
 •  
 • liú
 • 吧可每次她总是冲我摇摇头,笑了笑,流
 • chū
 • liǎn
 • de
 • nài
 •  
 • 露出一脸的无奈。
 •  
 •  
 • yuè
 • hòu
 • de
 • xīng
 • tiān
 •  
 • dài
 • dào
 •  几个月后的一个星期天,妈妈带我到
 • tóng
 • xué
 • jiā
 • wán
 •  
 • chī
 • guò
 • fàn
 •  
 • xiǎo
 • jiě
 • jiě
 • yāo
 • qǐng
 • xià
 • 她同学家玩。吃过午饭,小姐姐邀请我下
 • lóu
 • wán
 •  
 • zhèng
 • wán
 • gāo
 • xìng
 •  
 • yuǎn
 • chù
 • chuán
 • lái
 • zhèn
 •  
 • shā
 •  
 • 楼玩。正玩得高兴,远处传来一阵“沙、
 • shā
 •  
 • shā
 •  
 • de
 • sǎo
 • shēng
 •  
 • měng
 • huí
 • tóu
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • 沙、沙”的扫地声,我猛一回头,只见一
 • shú
 • de
 • shēn
 • yǐng
 • yuè
 • de
 • yǎn
 • lián
 •  
 • shì
 •    
 • jiā
 • de
 • 个熟悉的身影跃入我的眼帘,是她D我家的
 • bǎo
 •  
 • zhèng
 • huī
 • dòng
 • zhe
 • shǒu
 • zhōng
 • de
 • sǎo
 • zhǒu
 •  
 • zǎi
 • qīng
 • 保姆。她正挥动着手中的扫帚,仔细地清
 • sǎo
 • měi
 • jiǎo
 • luò
 •  
 • shì
 • zhāng
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • shù
 • 扫每一个角落,哪怕是一张小小的树叶也
 • fàng
 • guò
 •  
 • duī
 • duī
 • yòu
 • chòu
 • yòu
 • zāng
 • de
 • qǐng
 • jiān
 • xiāo
 • 不放过,一堆堆又臭又脏的垃圾顷刻间消
 • shī
 •  
 • shì
 • lèi
 • le
 •  
 • zhe
 • sǎo
 •  
 • zhī
 • shǒu
 • 失。也许是累了,她依着扫把,一只手擦
 • shì
 • zhe
 • é
 • tóu
 • shàng
 • de
 • lèi
 • zhū
 •  
 • biān
 • liàng
 • zhe
 • sǎo
 • guò
 • de
 • 拭着额头上的泪珠,一边打量着扫过的路
 • miàn
 •  
 • xiào
 • le
 •  
 •  
 • shēng
 • huó
 • róng
 • ā
 •  
 •  
 • 面,笑了。“她生活得也不容易啊!”妈
 • zhī
 • shí
 • me
 • shí
 • hòu
 • zhàn
 • zài
 • de
 • shēn
 • hòu
 •  
 •  
 • wéi
 • le
 • jiā
 • 妈不知什么时候站在我的身后,“为了家
 • zhōng
 • shēng
 • bìng
 • de
 • zhàng
 •  
 • zuò
 • le
 • liǎng
 • fèn
 • gōng
 •  
 • měi
 • tiān
 • chú
 • le
 • zǒng
 • 中生病的丈夫,做了两份工。每天除了总
 • shì
 • zhǔn
 • shí
 • lái
 • men
 • jiā
 •  
 • tiān
 • liàng
 • jiù
 • yào
 • sǎo
 • xiǎo
 • 是准时地来我们家,天不亮就要打扫小区
 • de
 • wèi
 • shēng
 •  
 • qiáo
 • xià
 • yào
 • sǎo
 •  
 •  
 • zhèng
 • shuō
 • zhe
 •  
 • 的卫生,瞧下午也要扫一次。”正说着,
 •  
 • tōng
 •  
 • shēng
 •  
 • dài
 • cóng
 • tiān
 • ér
 • jiàng
 •  
 • jié
 • “卟嗵”一声,一大袋垃圾从天而降,洁
 • jìng
 • de
 • miàn
 • piàn
 • láng
 •  
 • tái
 • tóu
 • kàn
 •  
 • zhāng
 • piāo
 • 净的地面一片狼籍。我抬头一看,一张漂
 • liàng
 • de
 • liǎn
 • dàn
 • cóng
 • èr
 • lóu
 • de
 • chuāng
 • kǒu
 • yǐn
 • ér
 • guò
 •  
 • jìn
 • 亮的脸蛋从二楼的窗口一隐而过,我不禁
 • shēng
 • hǎn
 • lái
 •  
 •  
 • zěn
 • me
 • zhè
 • me
 • wén
 • míng
 • ā
 •  
 •  
 • 生气地喊起来:“怎么这么不文明啊!”
 •  
 • āi
 •  
 • wáng
 • mèng
 •  
 • zài
 • zhè
 • wán
 • ā
 •  
 • yào
 • jǐn
 • de
 •  
 • “哎,王梦可,在这玩啊。不要紧的,我
 • zài
 • sǎo
 • xià
 • ba
 •  
 •  
 • miàn
 • yòu
 • biàn
 • jié
 • jìng
 • le
 •  
 • zhī
 • 再扫一下吧。”路面又变得洁净了,不知
 • wéi
 • shí
 • me
 •  
 • gāng
 • cái
 • jiào
 •  
 • wáng
 • mèng
 •  
 • de
 • shēng
 • yīn
 • 为什么,她刚才叫我“王梦可”的声音似
 • méi
 • yǒu
 • qián
 • yàng
 • nán
 • tīng
 •  
 • quán
 • de
 • liǎn
 • 乎没有以前那样难听,那颧骨凸起的脸也
 • bìng
 • zěn
 • me
 • nán
 • kàn
 •  
 • 并不怎么难看。
 •  
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • wèi
 • ā
 • wéi
 • le
 • zhào
 • liào
 • shēng
 • bìng
 • de
 • zhàng
 •  后来,那位阿姨为了照料生病的丈夫
 • zǒu
 • le
 •  
 • dàn
 • réng
 • cháng
 • cháng
 • xiǎng
 •  
 • shì
 •  
 • ràng
 • dǒng
 • 走了,但我仍常常想起她。是她,让我懂
 • le
 • néng
 • mào
 • rén
 •  
 • shì
 •  
 • ràng
 • zhī
 • dào
 • shēng
 • huó
 • 得了不能以貌取人;是她,让我知道生活
 • zhōng
 • hái
 • yǒu
 • duō
 • de
 • nài
 •  
 • shì
 •  
 • gèng
 • ràng
 • kàn
 • dào
 • le
 • 中还有许多的无奈;是她,更让我看到了
 • zuò
 • rén
 • de
 • jiān
 • qiáng
 •  
 •  
 • 做人的坚强。 
   
  无注音版:
   
    我的保姆
    浙江省台州黄岩区 黄岩实验小学五(2)班 王梦可
   
   
   记得从懂事起,我听得最多的话是:这个小姑娘真漂亮、真可爱、真有趣……无形中外貌成了我喜欢、不喜欢一个人的标准,直到二年级时遇到了“她”。
    由于爸爸妈妈工作太忙,没有精力照顾我,于是家里请了一个保姆,负责我的一日三餐、上放学的接送。可打第一眼看见她,我就一百个不喜欢。她又黑又C,说是五十不到,可已满脸皱纹,短而油的头发上夹着许多白发,看上去还没我六十多岁的外婆年轻。最难看要数那高高凸起的颧骨,尤如两座小山挺立在平方面积不大的脸上。噢!还有那满口正宗的临海“俺”,让人听着就烦。
    于是每天放学,我尽量第一个冲出教室。 要不,她又会像第一天那样,见我没出来,跑到教室门口,“王梦可、王梦可”的叫喊,临海口音引得同学哄堂大笑,让我脸上一阵红一阵白,恨不得有一个洞,钻进去。
    我多次向妈妈提出我不喜欢她。可妈妈总说,她也不容易。好看不好看有什么关系,只要她人好就行了,你瞧,她做事干脆利落、性格直率、待人又好……
    得不到妈妈的支持,我便常常有意无意地跟她唱反调。放学时,她来接我,我总和她保持一段距离。她在前面拿着书包快走,我却在后头慢悠悠地晃荡。要是同学问起她是谁,我干脆说不认识。有时她急了,催我快点,我就不管她一阵快跑,让她一边在后头紧追,一边直喊“慢点”,于是我就会像蚂蚁那样慢着小步,让她哭笑不得。此时,我就会以狡黠的眼光瞥她一眼,心里想,这下你该向妈妈辞职了吧可每次她总是冲我摇摇头,笑了笑,流露出一脸的无奈。
    几个月后的一个星期天,妈妈带我到她同学家玩。吃过午饭,小姐姐邀请我下楼玩。正玩得高兴,远处传来一阵“沙、沙、沙”的扫地声,我猛一回头,只见一个熟悉的身影跃入我的眼帘,是她D我家的保姆。她正挥动着手中的扫帚,仔细地清扫每一个角落,哪怕是一张小小的树叶也不放过,一堆堆又臭又脏的垃圾顷刻间消失。也许是累了,她依着扫把,一只手擦拭着额头上的泪珠,一边打量着扫过的路面,笑了。“她生活得也不容易啊!”妈妈不知什么时候站在我的身后,“为了家中生病的丈夫,做了两份工。每天除了总是准时地来我们家,天不亮就要打扫小区的卫生,瞧下午也要扫一次。”正说着,“卟嗵”一声,一大袋垃圾从天而降,洁净的地面一片狼籍。我抬头一看,一张漂亮的脸蛋从二楼的窗口一隐而过,我不禁生气地喊起来:“怎么这么不文明啊!”“哎,王梦可,在这玩啊。不要紧的,我再扫一下吧。”路面又变得洁净了,不知为什么,她刚才叫我“王梦可”的声音似乎没有以前那样难听,那颧骨凸起的脸也并不怎么难看。
    后来,那位阿姨为了照料生病的丈夫走了,但我仍常常想起她。是她,让我懂得了不能以貌取人;是她,让我知道生活中还有许多的无奈;是她,更让我看到了做人的坚强。 

   我的同桌

   五年级作文512字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  我的同桌
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • zhēng
  •  
  • huà
  • èr
  • xiǎo
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • qín
  •  江苏省仪征 仪化二小五年级4班 秦
  • shuǎng
  • 阅读全文

   我的好朋友

   五年级作文784字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  我的好朋友
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  •  
  • zhōu
  • guó
  • wài
  • xué
  • xiào
  •  新疆区克拉玛依 苏州国际外语学校
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • wǎn
  • jìng
  • 五年级七班 王琬婧
  • 阅读全文

   我的妈妈

   五年级作文499字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的妈妈
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • yóu
  •  
  • chù
  •  
  • yuè
  •  
  •    
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • zhèng
  • wǎn
  •  /ㄊ∪?莸禄?亍∈笛樾⊙52) 郑婉
  • píng
  • 阅读全文

   云,我的朋友

   五年级作文777字
   作者:未知
  •  
  •  
  • yún
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  云,我的朋友
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  •  山东省淄博市 淄博师范附属小学五
  • nián
  • bān
  •  
  • běn
  • 年级四班 于本
  • 阅读全文

   我的语文老师

   五年级作文557字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  我的语文老师
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  • zhāng
  • diàn
  • tián
  •  山东省 山东省淄博市张店区湖田第
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • féng
  • xiǎo
  • chàng
  • 一小学五年级二班 冯晓畅
  • 阅读全文

   我的保姆

   五年级作文1159字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • bǎo
  •  我的保姆
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tái
  • zhōu
  • huáng
  • yán
  •  
  • huáng
  • yán
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省台州黄岩区 黄岩实验小学五
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • mèng
  • (2)班 王梦可
  • 阅读全文

   网络--我的好帮手

   五年级作文655字
   作者:未知
  •  
  •  
  • wǎng
  • luò
  •       
  • de
  • hǎo
  • bāng
  • shǒu
  •  网络--我的好帮手
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • qīng
  •  
  • qìng
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • bān
  •  
  • chén
  • tián
  •  上海市青浦 庆华小学五2班 陈恬
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文703字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  •  
  • táng
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • zhōng
  • zhèn
  • bīn
  •  广东省 棠下小学51班 钟振彬
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的哥哥

   五年级作文732字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的哥哥
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  •  
  • luò
  • nán
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  •  陕西省 洛南西街小学五年级二班 
  • wáng
  • xìng
  • 王兴
  • 阅读全文

   我的家乡青岛

   五年级作文525字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • qīng
  • dǎo
  •  我的家乡青岛
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  •  
  • níng
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  山东省青岛 宁夏路小学五年级二班
  •  
  • zhāng
  • huán
  • 张环宇
  • 阅读全文

   我的爸爸是老师

   五年级作文668字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  我的爸爸是老师
  •  
  •  
  • gān
  • shěng
  •  
  • gān
  • shěng
  • bái
  • yín
  • shì
  • jìng
  • yuǎn
  • diàn
  • chǎng
  • xiào
  •  甘肃省 甘肃省白银市靖远电厂子校
  • nián
  •  
  • 五年级 何溪
  • 阅读全文

   我的课余生活

   五年级作文528字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  •  我的课余生活
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • chéng
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • jīn
  • jīn
  •  浙江省青田 城东小学五(5) 金津
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的妈妈

   五年级作文888字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的妈妈
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • gāo
  • táng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  •  山东省高唐县 实验小学五年级五班
  •  
  • hán
  • xuě
  • qíng
  • 韩雪晴
  • 阅读全文

   我的家乡

   五年级作文733字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  我的家乡
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  •  
  • huán
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  广东省广州市东山区 环市路小学五
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • jiē
  • yáo
  • yáo
  • 年(1)班 揭瑶瑶
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文224字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  •  
  • gǎo
  • chéng
  • shì
  • nán
  • yíng
  • zhèn
  • fáng
  • xiǎo
  •  河北省石家庄 藁城市南营镇马房小
  • xué
  • nián
  •  
  • jǐng
  • 学五年级 李景如
  • 阅读全文

   我的表哥

   五年级作文550字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • biǎo
  •  我的表哥
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jīn
  • huá
  •  
  • bái
  • zhōng
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  • zhì
  •          
  • bān
  •  
  •  浙江省金华 白马中小六年制502班 傅
  • guǎng
  • 广土
  • 阅读全文

   我的老师

   五年级作文468字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • lín
  • jiāng
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  •  
  •  吉林省临江市 建国小学五年一班 
  • xīn
  • yuán
  • 胡馨元
  • 阅读全文

   我的犟奶奶

   五年级作文611字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiàng
  • nǎi
  • nǎi
  •  我的犟奶奶
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  •  
  • yán
  • jiē
  • dào
  • yǒng
  • hóng
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省绍兴县 柯岩街道永红小学五
  • nián
  •  
  • píng
  • zhuó
  • lín
  • 年级 平卓琳
  • 阅读全文

   我的爸爸

   五年级作文581字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的爸爸
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōng
  • xīng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  广东省广州市 中星小学五年(2)班
  •  
  • chén
  • xiǎo
  • huì
  • 陈小惠
  • 阅读全文

   我的第一次上台演讲

   五年级作文537字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shàng
  • tái
  • yǎn
  • jiǎng
  •  我的第一次上台演讲
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhōu
  •  
  • zhōu
  • shuāng
  • lín
  • qìng
  • tóng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  浙江省湖州 湖州双林庆同小学五(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • jiā
  • 5)班 严佳琪
  • 阅读全文

   基地之行展现我的风采

   五年级作文504字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zhī
  • háng
  • zhǎn
  • xiàn
  • de
  • fēng
  • cǎi
  •  基地之行展现我的风采
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  •  
  • zhǎng
  • ān
  • tán
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  河北省石家庄 长安区谈南路小学五
  • sān
  • zhōng
  • duì
  •  
  • jīng
  • 三中队 李晶
  • 阅读全文

   我的同桌

   五年级作文454字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  我的同桌
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • chéng
  •  
  • tuō
  • xiàn
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  •  新疆区塔城地区 托里县第二小学五
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • dān
  • 年级四班 王丹
  • 阅读全文

   我的好伙伴

   五年级作文548字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • huǒ
  • bàn
  •  我的好伙伴
  •  
  •  
  • gān
  • shěng
  • bái
  • yín
  • shì
  •  
  • bái
  • yín
  • gōng
  • xiào
  • nián
  •  甘肃省白银市 白银公司七校五年一
  • bān
  •  
  • zhāng
  • jìng
  • jié
  • 班 张婧洁
  • 阅读全文

   我的爸爸

   五年级作文581字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的爸爸
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōng
  • xīng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  广东省广州市 中星小学五年(2)班
  •  
  • chén
  • xiǎo
  • huì
  • 陈小惠
  • 阅读全文

   我的好伙伴---刘靖

   五年级作文618字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • huǒ
  • bàn
  •          
  • liú
  • jìng
  •  我的好伙伴---刘靖
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shàng
  • yóu
  • xiàn
  •  
  • yóu
  • jiāng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  江西省上犹县 犹江小学五(3)班 
  • yǒng
  • jié
  • 何永杰
  • 阅读全文

   我的老师Ms.Parry

   五年级作文364字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  我的老师
  •  
  •  
  •                   
  • wēn
  • huá
  •  
  •    
  •  
  •  CANADA温哥华 5 
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的课外生活

   五年级作文1199字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • wài
  • shēng
  • huó
  •  我的课外生活
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • jīng
  • zhōu
  •  
  • jīng
  • zhōu
  • shì
  • jīng
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • ?
  •  湖北省荆州 荆州市荆州小学五 (
  •    
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • huì
  • yán
  • 3) 班 王卉妍
  • 阅读全文

   我的烦恼

   五年级作文436字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • fán
  • nǎo
  •  我的烦恼
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • gōng
  • míng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  •  广东省深圳市 公明中心小学五(2
  • bān
  •  
  • mài
  • huì
  • zhēn
  • 班 麦惠贞
  • 阅读全文

   我的成长烦恼

   五年级作文960字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • chéng
  • zhǎng
  • fán
  • nǎo
  •  我的成长烦恼
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • wéi
  • fāng
  •  
  • lín
  • xiàn
  • lóng
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  山东省潍坊 临朐县龙泉小学五年级
  • èr
  • bān
  •  
  • 二班 许可
  • 阅读全文

   我的新发现

   五年级作文1032字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  • xiàn
  •  我的新发现
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  • shì
  • yán
  • liáng
  •  
  • fēi
  • èr
  • xiǎo
  • nián
  •  陕西省西安市阎良区 西飞二小五年
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • luó
  • kǎi
  • 级(4) 罗凯
  • 阅读全文